ആസ്ട്രോ ഫിസിക്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ അഡ്‌മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റന്റ്, അപ്പർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക് ഒഴിവുകൾ


 

കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വകുപ്പിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ആസ്ട്രോഫിസിക്സിൽ  അഡ്‌മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റന്റ്, അപ്പർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക് എന്നീ തസ്‌തികകളിൽ ഒഴിവുകൾ.

 

ബെംഗളൂരു, കൊടൈക്കനാൽ, കവലൂർ, ഗൌരിബിദാനൂർ, ഹോസാകോട് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് നിയമനം.

 

അഡ്‌മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റന്റ്

ഒഴിവുകൾ: 2

യോഗ്യത: ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ബിരുദം.

പ്രായപരിധി: 32 വയസ്സ്

 

അപ്പർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക്

ഒഴിവുകൾ: 5

യോഗ്യത: ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ബിരുദം.

പ്രായപരിധി: 30 വയസ്സ്


അഡ്‌മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റന്റ് വിജ്ഞാപനം: Notification

 

അപ്പർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക് വിജ്ഞാപനം:Notificationഅപേക്ഷ: കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുമായി സന്ദർശിക്കേണ്ട വെബ്സൈറ്റ്: www.iiap.res.in

 

അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി: 2022 ജനുവരി 17

 

Keywords: astrophysics recrutiment, admistrative assistant, upper division clerk, ud clerk

Post a Comment

0 Comments