ആസ്ട്രോ ഫിസിക്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഒഴിവുകള്‍. അപ്പര്‍ ഡിവിഷന്‍ ക്ലര്‍ക്ക്. വിജ്ഞാപനം

ആസ്ട്രോ ഫിസിക്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഒഴിവുകള്‍. അപ്പര്‍ ഡിവിഷന്‍ ക്ലര്‍ക്ക്. വിജ്ഞാപനം