തൊഴിൽ സഹായി – മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ തൊഴിൽ വാർത്താ പോർട്ടൽ.

തൊഴിൽ വാർത്തകൾ, വിദ്യാഭ്യാസ അറിയിപ്പുകൾ, പ്രാദേശിക തൊഴിലവസരങ്ങൾ.

പുരുഷന്മാർ - താഴെ നിങ്ങളുടെ ജില്ലാ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക. 

വനിതകൾ - മൊബൈൽ നമ്പർ, പേര് വിവരങ്ങൾ എന്നിവ മറ്റുള്ളവർക്ക് ലഭിക്കാതിരിക്കാൻ, ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാതെ ബ്രോഡ്‌കാസ്റ്റ് സേവനത്തിൽ അംഗമാവുക. അതിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.


    ടെലഗ്രാം:- പേര്, മൊബൈൽ നമ്പർ വിവരങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല. ടെലഗ്രാം ചാനൽ സബ്‌സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.