ആസ്ട്രോ ഫിസിക്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഒഴിവുകള്‍. അഡ്‌മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റന്റ് വിജ്ഞാപനം

ആസ്ട്രോ ഫിസിക്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഒഴിവുകള്‍. അഡ്‌മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റന്റ് വിജ്ഞാപനം