കേരള സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ ഔഷധിയിൽ അവസരം; മിനിമം യോഗ്യത; ഏഴാം ക്ലാസ്സ്

 


കേരള സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ ഔഷധിയിൽ വിവിധ തസ്‌തികകളിലായി 62 ഒഴിവുകൾ. കൊല്ലത്ത്‌ പത്തനാപുരത്തെ വിതരണ കേന്ദ്രത്തിലും കണ്ണൂരിലെ പരിയാരത്തെ വിതരണകേന്ദ്രത്തിലുമാണ്‌ അവസരം.  

 

കണ്ണൂർ


ഡേറ്റ എന്‍ട്രി ഓപ്പറേറ്റർ

ഒഴിവുകൾ: 1

യോഗ്യത: ബി.സി.എ. / പി.ജി.ഡി.സി.എ. ബിരുദം.

പ്രായം: 20 - 41 വയസ്സ്‌.

ശമ്പളം: 13,600 രൂപ

 


ട്രെയിനി വര്‍ക്കർ

ഒഴിവുകൾ: 33

യോഗ്യത: ഏഴാംക്ലാസ്‌

പ്രായം: 18 - 41 വയസ്സ്‌

ശമ്പളം: 10, 800 രൂപ

 


കൊല്ലം

 

ഷിഫ്റ്റ്‌ ഓപ്പറേറ്റർ (പുരുഷന്മാർ)

ഒഴിവുകൾ: 6

യോഗ്യത: ഐ.ടി.ഐ. / ഐ.ടി.സി. / പ്ലസ് ടു

പ്രായം: 18 - 41 വയസ്സ്‌

വേതനം: 11,200 രൂപ

 

അപ്രന്‍റിസ്‌

ഒഴിവുകൾ: 22

യോഗ്യത: ഏഴാം ക്ലാസ്‌

പ്രായം: 18 - 41 വയസ്സ്

വേതനം: 10,800 രൂപ

 

വയസ്സിളവ്: എല്ലാ തസ്‌തികയിലേക്കും അർഹവിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന പ്രായത്തിൽ നിയമാനുസൃത വയസ്സിളവുണ്ടായിരിക്കും.


അപേക്ഷ: തപാൽ മുഖാന്തിരമാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. അപേക്ഷകർ വയസ്സ്‌, ജാതി, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ പകര്‍പ്പുമായി ഓഷധിയുടെ കുട്ടനെല്ലൂർ ഓഫീസിൽ ലഭിക്കത്തക്ക വിധം അയക്കുക. അപേക്ഷയിൽ ഫോൺ നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം.

ഏത് കേന്ദ്രത്തിലേക്കാണ്‌ അപേക്ഷിക്കുന്നതെന്ന്‌ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം.


വിജ്ഞാപനത്തിനായി സന്ദര്‍ശിക്കുക:

കണ്ണൂര്‍ - Notification

കൊല്ലം - Notification


വെബ്സൈറ്റ്: www.oushadhi.org/careers


അപേക്ഷ സ്വികരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി: 22-07-2021

 

Keywords: Notification for the posts of Data Entry Operator and Trainee Worker at Oushadhi Subcentre, Pariyaram, Kannur

Notification for the posts of Shift Operator and Apprentice at Oushadhi Subcentre, Pathanapuram, Kollam

Post a Comment

0 Comments