കേരള സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ ഔഷധിയിൽ അവസരം; മിനിമം യോഗ്യത; ഏഴാം ക്ലാസ്സ്. കൊല്ലം - വിജ്ഞാപനം


കേരള സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ ഔഷധിയിൽ അവസരം; മിനിമം യോഗ്യത; ഏഴാം ക്ലാസ്സ്. കൊല്ലം - വിജ്ഞാപനം