കേരള സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ ഔഷധിയിൽ അവസരം; മിനിമം യോഗ്യത; ഏഴാം ക്ലാസ്സ്. കണ്ണൂര്‍ - വിജ്ഞാ‍പനം 


 

കേരള സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ ഔഷധിയിൽ അവസരം; മിനിമം യോഗ്യത; ഏഴാം ക്ലാസ്സ്. കണ്ണൂര്‍ - വിജ്ഞാ‍പനം