ഡൽഹിയിലെ അഡീഷണൽ ഡയറക്ടറേറ്റ്‌ ജനറൽ, ഡി.ജി

ഒ.എൽ. ആൻഡ് എസ്‌.എം., ഐ.എച്ച്‌.ക്യു. ഓഫ്‌ എം.ഒ.ഡി.

(ആർമി) യിൽ വിവിധ തസ്‌തികകകളിൽ അവസരം.

 

സ്റ്റെനോ ഗ്രേഡ്‌ II

ഒഴിവുകൾ: 2

യോഗ്യത: പ്ലസ്‌ ടു പാസായിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം. സ്‌കിൽ ടെസ്റ്റുണ്ടായിരിക്കും. ഡിക്ടേഷൻ: 10 മിനിറ്റ്‌ മിനിറ്റിൽ 80 വാക്ക്‌ വേഗം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ: 50 മിനിറ്റ്‌.

 

ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലാർക്ക്‌

ഒഴിവുകൾ: 13

യോഗ്യത: പ്ലസ് ടു പാസായിരിക്കണം. ഇംഗ്ലീഷിൽ മിനിറ്റിൽ 35 വാക്ക്‌ ടൈപ്പിംഗ് വേഗം ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദിയിൽ മിനിറ്റിൽ 30 വാക്ക്‌ വേഗം ഉണ്ടായിരിക്കണം.

കം‌പ്യൂട്ടറിലാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്.

 

ടാലി ക്ലാർക്ക്‌

ഒഴിവുകൾ: 10

യോഗ്യത : പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം. മൂന്ന്‌ വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം അഭിലഷണീയം

 

കുക്ക്

ഒഴിവുകൾ:2

യോഗ്യത: പത്താം ക്ലാസ്സും ഇന്ത്യൻ കുക്കിങ്ങിൽ അറിവും.

 

എം.ടി.എസ്‌. (സഫായ്‌വാല)

ഒഴിവുകൾ: 2

യോഗ്യത:  പത്താം ക്ലാസ്സ്  അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം. ഒരു വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം അഭിലഷണീയം.

 

അസിസ്റ്റന്റ്‌ അക്കൌണ്ടന്റ്

ഒഴിവുകൾ 1

യോഗ്യത: ബി.കോം. അക്കൌണ്ട് ജോലികളിൽ പരിശീലനം ഉണ്ടായിരിക്കണം. മൂന്ന്‌ വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം അഭിലഷണീയം.

 

എം.ടി.എസ്‌. വാച്ച്മാൻ

ഒഴിവുകൾ: 3

യോഗ്യത: പത്താം ക്ലാസ്സ് വിജയം അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം. ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിലെ ഒരു വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം അഭിലഷണീയം

 

എം.ടി.എസ്‌.  മെസഞ്ചർ

ഒഴിവുകൾ:1

യോഗ്യത: പത്താം ക്ലാസ്സ് വിജയം അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം. ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിലെ ഒരു വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം അഭിലഷണീയം

 

കാർപെന്റർ

ഒഴിവുകൾ: 2

യോഗ്യത: പത്താംകാസ്സ്‌ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം. കാർപെന്ററിയിൽ അറിവുണ്ടായിരിക്കണം.

 

റഗുലർ ലേബറർ

ഒഴിവുകൾ: 5

യോഗ്യത: പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ വിജയം അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം.

 

പ്രായപരിധി: 18-25 വയസ്സ്‌. അസിസ്റ്റന്റ് അക്കൌണ്ടന്റ് ട്രേഡിൽ മാത്രം 30 വയസ്സാണ്‌ പ്രായപരിധി.

എസ്‌.സി/എസ്.ടി വിഭാഗത്തിന്‌ അഞ്ച്‌വർഷവും ഒ.ബി.സി. വിഭാഗത്തിന്‌ മൂന്ന്‌ വർഷവും ഉയർന്ന പ്രായത്തിൽ ഇളവ് ലഭിക്കും. 


അപേക്ഷ: തപാൽ മുഖാന്തിരം അപേക്ഷിക്കണം.  അപേക്ഷകൾ അവശ്യരേഖകളുമായി  The Commandant Embarkation Headquaters 2nd Floor , Nav Bhavan Building 10 R Kaman Marg,  Baillard Estate Mumbai 400001 എന്ന വിലാസത്തിലേക്ക്‌ അയക്കണം.

 

വിശദാംശങ്ങൾക്കായി: Notification

അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി: 2022 മാർച്ച്‌ 5

 

Keywords: additional director general, dgol & sm, ihq of mod (army), new delhi, steno gd II, Lower division clerk, Tally clerk, cokk, mts (safaiwala), asst accountant, mts (watchman), mts (messenger), carpenter, regular labourer, army recruitment