ആർമിയിൽ സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ, L D ക്ലർക്ക്, കുക്ക്, ലേബറർ തുടങ്ങിയ വിവിധ തസ്‌തികകളിൽ ഒഴിവുകൾ; മിനിമം യോഗ്യത; പത്താം ക്ലാസ്. വിജ്ഞാപനം

ആർമിയിൽ സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ, L D ക്ലർക്ക്, കുക്ക്, ലേബറർ തുടങ്ങിയ വിവിധ തസ്‌തികകളിൽ ഒഴിവുകൾ; മിനിമം യോഗ്യത; പത്താം ക്ലാസ്. വിജ്ഞാപനം