ഇന്ത്യൻ മിലിട്ടറി അക്കാദമിയിൽ വിവിധ തസ്‌തികകളിൽ അവസരം.  

 

1. കുക്ക്‌ സ്‌പെഷ്യൽ

ഒഴിവുകൾ: 12

യോഗ്യത: മെട്രിക്കുലേഷൻ പാസ്സായിരിക്കണം. ഇന്ത്യൻ കുക്കിങ്ങിലും ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിലും അറിവുണ്ടായിരിക്കണം.

 

2. കുക്ക്‌ ഐ.ടി.

ഒഴിവുകൾ: 3

യോഗ്യത: മെട്രിക്കുലേഷൻ പാസ്സായിരിക്കണം. ഇന്ത്യൻ കുക്കിങ്ങിലും ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിലും അറിവുണ്ടായിരിക്കണം.

 

3. എം.ടി. ഡ്രൈവർ

ഒഴിവുകൾ: 10

യോഗ്യത: മെട്രിക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം വിജയിച്ചിരിക്കണം.  ഹെവി വെഹിക്കിഠം ഡ്രൈവിങ്‌

ലൈസൻസ്‌ ഉണ്ടായിരിക്കണം. രണ്ട്‌ വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം വേണം.

 

4. ബൂട്ട്‌ മേക്കർ / റിപ്പയറർ-1

ഒഴിവുകൾ: 1

യോഗ്യത: മെട്രിക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ  തത്തുല്യം. ട്രേഡ്‌ പരിജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം.

 

5. എൽ.ഡി.സി.

ഒഴിവുകൾ: 3

യോഗ്യത: പ്ലസ്‌ടു അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം. കംപ്യൂട്ടറിൽ ഇംഗ്ലീഷ്‌ ടൈപ്പിങ്ങിൽ മിനിറ്റിൽ 35 വാക്ക്‌ വേഗം അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദി ടൈപ്പിങ്ങിൽ മിനിറ്റിൽ 30 വാക്ക്‌

വേഗം ഉണ്ടായിരിക്കണം.

 

6. മസാൽച്ചി

ഒഴിവുകൾ: 2

യോഗ്യത: മെട്രിക്കുലേഷൻ പാസ്‌ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം.

ഒരുവർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം അഭിലഷണീയം.

 

7. വെയിറ്റർ

ഒഴിവുകൾ: 11

യോഗ്യത: മെട്രിക്കുലേഷൻ വിജയിച്ചിരിക്കണം. ഒരു വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം അഭിലഷണീയം.

 

8. ഫാറ്റിഗുമാൻ

ഒഴിവുകൾ: 21

യോഗ്യത: മെട്രിക്കുലേഷൻ വിജയം. ബന്ധപ്പെട്ട

ട്രേഡിൽ അറിവുണ്ടായിരിക്കണം.

 

 

9. എം.ടി.എസ്‌. സഫായ്‌വാല

ഒഴിവുകൾ: 26

യോഗ്യത: മെട്രിക്കുലേഷൻ വിജയിച്ചിരിക്കണം. ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിൽ അറിവും ഒരു വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയവും

അഭിലഷണീയം.

 

10. ഗ്രൌണ്ട്‌സ്‌മാൻ

ഒഴിവുകൾ: 46

യോഗ്യത: മെട്രിക്കുലേഷൻ വിജയിച്ചിരിക്കണം. ട്രേഡുമായി

ബന്ധപ്പെട്ട ഡ്യൂട്ടി അറിഞ്ഞിരിക്കണം.

 

11. ജി.സി. ഓർഡർലി

ഒഴിവുകൾ: 33

യോഗ്യത: മെട്രിക്കുലേഷൻ പാസ്സായിരിക്കണം.

 

12. എം.ടി.എസ്‌. ചൌക്കിദാർ

ഒഴിവുകൾ: 4

യോഗ്യത: മെട്രിക്കുലേഷൻ പാസ്സായിരിക്കണം. ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിൽ അറിവും ഒരു വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയവും

അഭിലഷണീയയോഗ്യതയാണ്.

 

13. ഗ്രൂം

ഒഴിവുകൾ: 7

യോഗ്യത: മെട്രിക്കുലേഷൻ പാസ്‌ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം. ഗ്രൂം ഡ്യൂട്ടീസ്‌ അറിഞ്ഞിരിക്കണം.

 

14. ബാർബർ

ഒഴിവുകൾ: 2

യോഗ്യത: മെട്രിക്കുലേഷൻ പാസ്‌ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം. ബാർബർ ട്രേഡിൽ അറിവുണ്ടായിരിക്കണം. ഒരുവർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം അഭിലഷണീയയോഗ്യത.

 

15. എക്വിപ്മെൻറ്‌ റിപ്പയറർ

ഒഴിവുകൾ: 1

യോഗ്യത: മെട്രിക്കുലേഷൻ പാസ്‌ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം. ട്രേഡിൽ അറിവുണ്ടായിരിക്കണം.

 

16. ബൈസൈക്കിൾ റിപ്പയറർ

ഒഴിവുകൾ: 3

യോഗ്യത: മെട്രിക്കുലേഷൻ പാസ്‌ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം.

ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിൽ രണ്ട്‌ വർഷത്തെ പരിജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം.

 

17. എം.ടി.എസ്‌. മെസഞ്ചർ

ഒഴിവുകൾ: 2

യോഗ്യത: മെട്രിക്കുലേഷൻ പാസ്‌ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം. ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിലെ അറിവും ഒരു വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയവും ഉണ്ടായിരിക്കണം.

 

18. ലബോറട്ടറി അറ്റൻഡൻറ്‌

ഒഴിവുകൾ: 1

യോഗ്യത: മെട്രിക്കുലേഷൻ.സയൻസ്‌ ഒരു വിഷയമായി പഠിച്ചി

രിക്കണം.

 

 

പ്രായം: എം.ടി. ഡ്രൈവർ, ലാബ്‌ അറ്റൻഡൻറ്‌, ജി.സി. ഓർഡർലി എന്നീ തസ്‌തികകളിലേക്ക്: 18 - 27 വയസ്സ്. മറ്റ്‌ തസ്‌തികകളിലേക്ക് 18 - 25 വയസ്സ്‌.

എസ്‌. സി./എസ്‌.ടി. വിഭാഗത്തിന്‌ 5 വർഷവും ഒ.ബി.സി. വിഭാഗത്തിന്‌ മൂന്ന്‌ വർഷവും ഉയർന്ന പ്രായത്തിൽ ഇളവ് ലഭിക്കും.

 

തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌: എഴുത്തുപരീക്ഷ, സ്‌കിൽ ടെസ്റ്റ് എന്നീ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയായിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌. ദെഹ്റാദൂണിലെ ഇന്ത്യൻ മിലിട്ടറി അക്കാദമിയിലായിരിക്കും അവസരം.


പരീക്ഷ: എഴുത്തുപരീക്ഷയിൽ നാല്‌ പേപ്പറുകളുണ്ടായിരിക്കും. രണ്ട്‌ മണിക്കൂറായിരിക്കും പരീക്ഷാ ദൈർഘ്യം.

ജനറൽ ഇൻറലിജൻസ്‌ ആൻഡ്‌ റീസണിങ്‌, ജനറൽ

അവയർനസ്‌, ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ്‌, ന്യൂമറിക്കൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന്‌ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാകും.

 

ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനത്തിനായും അപേക്ഷിക്കാനുമായി സന്ദർശിക്കുക: Notification 


അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി: ജനുവരി 4

 

Keywords: Indian military academy recruitment, Cook, MT Driver, Boot Maker / Repairer, LD Clerk, Masalchi Waiter, Fatigueman, MTS, Groundsman, GC Orderly, Groom, Barber, Equipment Repairer, Bicycle Repairer, Laboratory Attendant