ഇന്ത്യൻ മിലിട്ടറി അക്കാദമയിൽ കുക്ക്, ഡ്രൈവർ, L D ക്ലർക്ക്, വെയിറ്റർ, M.T.S തുടങ്ങി വിവിധ തസ്‌തികകളിൽ ഒഴിവുകൾ. മിനിമം യോഗ്യത; പത്താം ക്ലാസ്സ്. വിജ്ഞാപനം.

ഇന്ത്യൻ മിലിട്ടറി അക്കാദമയിൽ കുക്ക്, ഡ്രൈവർ, L D ക്ലർക്ക്, വെയിറ്റർ, M.T.S തുടങ്ങി വിവിധ തസ്‌തികകളിൽ ഒഴിവുകൾ. മിനിമം യോഗ്യത; പത്താം ക്ലാസ്സ്. വിജ്ഞാപനം.