വ്യോമസേനയുടെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിലായി സിവിലിയൻ ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ഗ്രൂപ്പ്‌ സി വിഭാഗത്തിലാണ്‌

അവസരം. പരസ്യനമ്പർ: 05/2021/1201.

 

തസ്‌തികകൾ

 

സുപ്രണ്ട്‌ (സ്റ്റോർ):

യോഗ്യത: ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം. പ്രവൃത്തിപരിചയം അഭിലഷണീയം.

 

ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക്‌ (LDC)

യോഗ്യത: പ്ലസ്‌ ടു പാസായിരിക്കണം. ഇംഗ്ലീഷ്‌ ടൈപ്പിങ്ങിൽ

മിനിറ്റിൽ 35 വാക്ക്‌ വേഗം അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദി ടൈപ്പിങ്ങിൽ മിനിറ്റിൽ 30 വാക്ക്‌ വേഗം ഉണ്ടായിരിക്കണം.

 

കുക്ക്‌ (ഓർഡിനറി ഗ്രേഡ്‌)

യോഗ്യത: മെട്രിക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം. ഒരു വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം.

 

കാർപെൻറർ (സ്‌കിൽ‌ഡ്)

യോഗ്യത: പത്താം ക്ലാസ്‌ പാസായിരിക്കണം. കാർപെൻറർ ട്രേഡിൽ ഐ.ടി.ഐ. സർട്ടിഫിക്കറ്റ്‌.  


സിവിലിയൻ മെക്കാനിക്കൽ ട്രാൻസ്‌പോർട്ട്‌ ഡ്രൈവർ (ഓർഡിനറി ഗ്രേഡ്)

യോഗ്യത: മെട്രിക്കുലേഷൻ പാസ്‌ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം. ലൈറ്റ്‌ / ഹെവി ഡ്രൈവിങ്‌ ലൈസൻസ്‌ ഉണ്ടായിരിക്കണം. രണ്ട്‌ വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം വേണം.

 

ഫയർമാൻ

യോഗ്യത: മെട്രിക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം. അഗ്നി

രക്ഷാ സംബന്ധമായ മേഖലയിൽ പരിശീലനവും, മേഖലയുമാ

യി ബന്ധപ്പെട്ട ഉപകരണങ്ങൾ പ്രവൃത്തിപ്പിക്കാനും അറിഞ്ഞിരിക്കണം.

ശാരീരികയോഗ്യത: 165 സെ. മീ. ഉയരം (എസ്‌.ടി. വിഭാഗത്തിന്‌ 2.5 സെ.മീ. ഇളവ്‌ ).

നെഞ്ചഉവ്‌: 81.5 സെ.മീ. 5 സെ.മീ. വികാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. കുറഞ്ഞ ഭാരം 50 കിലോ. എൻഡുറൻസ്‌ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും

 

മാട്ടി ടാസ്‌ക്കിങ്‌ സ്റ്റാഫ്‌

യോഗ്യത: മെട്രിക്കുലേഷൻ പാസ്‌ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം. ഒരു വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം അഭിലഷണീയയോഗ്യതയാണ്.

 

അപേക്ഷ: ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റേഷനിലേക്ക്‌ തപാലിലാണ്‌ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. വിശദാംശങ്ങൾക്കും അപേക്ഷ അയക്കേണ്ട വിലാസത്തിനുമായി സന്ദർശിക്കുക; Nofitication

  

അപേക്ഷ അയക്കുമ്പോൾ കവറിന്‌ പുറത്ത്‌ തസ്തികയുടെ

പേര്‌ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം.

അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി: നവംബർ 30 


Keywords: airforce recruitment, airforce civilian direct recruitment, ldc, mts, supdt (store), cook, Central Government Jobs