വ്യോമസേനയിൽ LD ക്ലർക്ക്‌, കുക്ക്‌, ഫയർമാൻ, MTS തുടങ്ങിയ വിവിധ തസ്തികകളിൽ അവസരങ്ങൾ; മിനിമം യോഗ്യത പത്താം ക്ലാസ്സ്; വിജ്ഞാപനം

വ്യോമസേനയിൽ LD ക്ലർക്ക്‌, കുക്ക്‌, ഫയർമാൻ, MTS തുടങ്ങിയ വിവിധ തസ്തികകളിൽ അവസരങ്ങൾ; മിനിമം യോഗ്യത പത്താം ക്ലാസ്സ്; വിജ്ഞാപനം