1. അഡ്‌മിറ്റ് കാര്‍ഡ്
 2. 20 പാസ്സ്പോര്‍ട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ (വെള്ള പശ്ചാത്തലമായിരിക്കണം
 3. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത തെളിയിക്ക‌ുന്ന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുക
 4. തഹ്‌സിദാ/ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് മജിസ്ട്രേറ്റില്‍ നിന്ന‌ുള്ള നാറ്റിവിറ്റി / ഡൊമിസൈസര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് (ഫോട്ടോയ‌ുള്ളത്)
 5. കമ്മ്യൂണിറ്റി / കാ‍സ്റ്റ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് (തഹ്‌സില്‍ദാർ/ ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റിൽ നിന്ന‌ുള്ളത്)
 6. ജാതി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് / മത സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്
 7. സ്‌ക‌ൂ കാരക്ടർ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്
 8. കാരക്‌ടർ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്
 9. മാരീഡ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് 
 10. റിലേഷന്‍‌ഷിപ്പ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് (ബാധകമായവർക്ക്)
 11. സ്പോര്‍ട്സ് / എ.സി.സി. സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് (ബാധകമായവർക്ക്)
 12. സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പറിൽ തയ്യാറാക്കിയ അഫിഡവിറ്റ്
 13. ബോണസ് മാർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (ബാധകമായവർക്ക്)
 14. സ്വന്തം പേരില‌ുള്ള ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് 
 15. ആധാർ കാർഡ്
 16. പാൻ‌കാർഡ് 

കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ റാലിയിൽ പങ്കെട‌ുക്ക‌ുമ്പോൾ ഉദ്യോഗാർത്ഥി ഫേസ്‌മാസ്‌ക്ക്, ഗ്ലൌസ് എന്നിവ ധരിച്ച് വേണം ഹാജരാക‌ുവാൻ.

കണ്ണ‌ൂരിൽ കരസേനാ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് റാലി: എട്ടാം ക്ലാസ്സ് മ‌ുതൽ യോഗ്യതയ‌ുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.