ഒരു സംസ്ഥാന അർധസർക്കാ‍ർ സ്ഥാപനത്തിൽ ഫീൽഡ്‌മാൻ ത‌സ്‌തികയിൽ താത്കാലിക ഒഴിവുകളുണ്ട്.

 

യോഗ്യത: എസ്.എസ്.എൽ.സി/ തത്തുല്യം, സർക്കർ അർദ്ധസർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഫിഷർമാൻ തസ്‌തികയിൽ രണ്ടു വർഷത്തിൽ കുറയാതെയുള്ള പ്രവൃത്തി പരിചയം.

 

പ്രായം: 18 – 36 വയസ്സ് (സംവരണ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് നിയമാനുസൃത വയസ്സിളവ് ബാധകമാണ്.

 

ഫോൺ: 0484 – 2422458

 

യോഗ്യത, പ്രവൃത്തി പരിചയം എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ സഹിതം അടുത്തുള്ള എം‌പ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ഹാജരാകണം.

അവസാന തീയതി: 2023 സെപ്റ്റംബർ 13

Keywords: fieldman job, ernakulam jobs