സർക്കാർ സംരഭമായ ഓയിൽ പാം ഇന്ത്യയിൽ വർക്കർ. യോഗ്യത: സ്‌കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം. കേരളത്തിലും ഒഴിവുകൾ. വിജ്ഞാപനം


സർക്കാർ സംരഭമായ ഓയിൽ പാം ഇന്ത്യയിൽ വർക്കർ. യോഗ്യത: സ്‌കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം. കേരളത്തിലും ഒഴിവുകൾ. വിജ്ഞാപനം