നോർത്തേൺ കോൾഫീൽഡിസിൽ ഓപ്പറേറ്റർ ട്രെയിനി. യോഗ്യത: പത്താം ക്ലാസ് വിജയവും ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസും. വിജ്ഞാപനംനോർത്തേൺ കോൾഫീൽഡിസിൽ ഓപ്പറേറ്റർ ട്രെയിനി. യോഗ്യത: പത്താം ക്ലാസ് വിജയവും ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസും. വിജ്ഞാപനം