മിലിറ്ററി കോളേജ് ഓഫ് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഡ്രൈവർ, എൽ.ഡി.സി., പെയിന്റർ തുടങ്ങിയ വിവിധ തസ്‌തികകളിൽ ഒഴിവുകൾ. വിജ്ഞാപനം 

മിലിറ്ററി കോളേജ് ഓഫ് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഡ്രൈവർ, എൽ.ഡി.സി., പെയിന്റർ തുടങ്ങിയ വിവിധ തസ്‌തികകളിൽ ഒഴിവുകൾ. വിജ്ഞാപനം