ചെന്നൈ എയർപോർട്ടിൽ 105 ട്രോളി റിട്രീവർ. യോഗ്യത: പത്താം ക്ലാസ്. ശമ്പളം: 21,300 രൂപ. വിജ്ഞാപനം 


ചെന്നൈ എയർപോർട്ടിൽ 105 ട്രോളി റിട്രീവർ. യോഗ്യത: പത്താം ക്ലാസ്. ശമ്പളം: 21,300 രൂപ. വിജ്ഞാപനം