കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി. സ്വിഫ്റ്റിൽ ഡ്രൈവർ കം കണ്ടക്ടർ. 600 ഒഴിവുകൾ. യോഗ്യത: പത്താം ക്ലാസ്സ്, ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്. പ്രായപരിധി: 55 വയസ്സ്. വിജ്ഞാപനം.


Brought to you by

കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി. സ്വിഫ്റ്റിൽ ഡ്രൈവർ കം കണ്ടക്ടർ. 600 ഒഴിവുകൾ. യോഗ്യത: പത്താം ക്ലാസ്സ്, ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്. പ്രായപരിധി: 55 വയസ്സ്. വിജ്ഞാപനം.