കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിൽ മേട്രൺ. യോഗ്യത; എസ്.എസ്.എൽ.സി. വിജ്ഞാപനം

കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിൽ മേട്രൺ. യോഗ്യത; എസ്.എസ്.എൽ.സി. വിജ്ഞാപനം