കിഫ്‌ബിയിൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ എൻ‌ജിനീയർ. ടി.ആർ.സിയിൽ ഡ്രൈവർ

cmd, kiifb, trc

സെന്റർ ഫോർ മാനേജ്മെന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് (CMD) മുഖേന കേരള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫണ്ട് ബോർഡിലേക്ക് (KIIFB) ഇൻസ്പെക്ഷൻ എൻ‌ജി‌നീയർമാരെയും ടി.ആർ.സി.യിലേക്ക് ഡ്രൈവർമാരേയും നിയമിക്കുന്ന‌ു. കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും നിയമനം നടത്തുക.

 

ഇൻസ്പെക്ഷൻ എൻ‌ജിനീയർ (KIIFB)

ഒഴിവുകൾ: 8

ശമ്പളം: 40,000 രൂപ

യോഗ്യത: ബി.ടെക് (സിവിൽ). അഞ്ച് വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം.

പ്രായം: 35 വയസ്സ്

 

ഡ്രൈവർ (TRC)

ഒഴിവുകൾ: 2

ശമ്പളം: 20,000 രൂപ

യോഗ്യത: മലയാളത്തിലെ സാക്ഷരത, ലൈറ്റ് മോട്ടോർ വാഹന ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്, ബാഡ്‌ജ് ഉള്ളവർക്ക് മുൻ‌ഗണന ഉണ്ടായിരിക്കും. മൂന്ന് വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയവും വേണം.

പ്രായം: 21- 40 വയസ്സ്

 

അപേക്ഷ: www.kcmd.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കണം.

വിജ്ഞാപനത്തിനായി സന്ദർശിക്കുക: Notification


അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി: 2023 മാർച്ച് 24 വൈകീട്ട് 5 മണി.

 

Keywords: cmd, kiifb, trc, inspection engineer, driver, kerala infrastructure investment fund board, centre for management development

Post a Comment

0 Comments