ചെർപ്പുളശ്ശേരിയിൽ ലീഗൽ അസിസ്റ്റന്റ്

ചെർപ്പുളശ്ശേരിയിൽ ലീഗൽ അസിസ്റ്റന്റ്

ശമ്പളം: 15,000 – 18000 രൂപ

എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവരായിരിക്കണം.  

ഫോൺ: 9961132200

career@vikasmoney.com

 

ഹാർഡ് വെയർ ടെക്നീഷ്യൻ, ഡെലിവറി ബോയ്

പ്രായപരിധി: 30 വയസ്സ്

ടു വീലറും ലൈസൻസുമുള്ളയാളായിരിക്കണം.

സാലറി:

ഹാർഡ് വെയർ ടെക്നീഷ്യൻ: 15,000 രൂപ

ഡെലിവറി ബോയ്: 8,000 രൂപ

ഫോൺ: 9142105252

 

 

ടീച്ചർ, ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ്, പേഴ്‌സണൽ അസിസ്റ്റന്റ്, മാനേജർ, ഇംഗ്ലീഷ് ട്രെയിനർ

വെൽ‌വിഷ് അക്കാദമിയിൽ ടീച്ചർ, ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ്, പേഴ്‌സണൽ അസിസ്റ്റന്റ്, മാനേജർ, ഇംഗ്ലീഷ് ട്രെയിനർ

പ്രായപരിധി: 30 വയസ്സ്

ശമ്പളം: 7,000 – 30,000 രൂപ

താമസസൌകര്യവും ഭക്ഷണവും ലഭിക്കും.

 

ഫോൺ: 8136813701

Keywords: Palakkad jobs,palakkad private jobs