കൊണ്ടോട്ടിയിൽ സ്വയം വര സിൽ‌ക്സ് പുതുതായി ആരംഭിക്കുന്ന ഷോറൂമുകളിലേക്ക് സെയിൽ‌സ്‌മാൻ/ സെയിൽ‌സ്ഗേൾ, റിസപ്ഷനിസ്റ്റ്, കസ്റ്റമർ കെയർ, ഫാഷൻ ഡിസൈനർ, ബില്ലിംഗ് സ്റ്റാഫ് എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്.

ഫോൺ: 9207815599

 

Keywords: kondotty jobs, Kozhikode jobs