കേരള സർവകലാശാലാ ഹോസ്റ്റൽ മെസ്സിൽ കുക്ക്

kerala university recruitment

 

കേരള സർവകലാശാലാ മെൻസ് ഹോസ്റ്റൽ മെസ്സിലേക്ക് പാചകക്കാരെ കരാറടിസ്ഥാ‍നത്തിൽ നിയമിക്കുന്നു.

പ്രവൃത്തിപരിചയം ഉള്ളവർക്ക് മുൻ‌ഗണനയുണ്ടായിരിക്കും.


വെള്ളക്കടലാസിൽ തയ്യാറാക്കിയ അപേക്ഷയോടൊപ്പം ആധാർ കാർഡിന്റെ പകർപ്പ്, ഫോട്ടോ, പ്രവൃത്തിപരിചയം തെളിയിക്കുന്ന സാക്ഷ്യപത്രം എന്നിവയുണ്ടാകണം.


അപേക്ഷ അയക്കേണ്ട വിലാസം: വാർഡൻ, മെൻസ് ഹോസ്റ്റൽ, യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി കാമ്പസ്, കാര്യവട്ടം – 695 581


വിജ്ഞാപനം: Notification


വെബ്സൈറ്റ്: www.keralauniversity.ac.in 


അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി: 2023 ഏപ്രിൽ 3

 

Keywords: kerala university hostel mess cook  


Post a Comment

0 Comments