CRPF ൽ കോൺസ്റ്റബിൾ. ഡ്രൈവർ, കാർപെന്റർ, ടെയ്‌ലർ, കുക്ക്, ബാർബർ തുടങ്ങിയ തസ്‌തികകളിൽ 9223 ഒഴിവുകൾ. വനിതകൾക്കും അപേക്ഷിക്കാം. കേരളത്തിലും അവസരം.

Central Reserve Police Force

സെൻ‌ട്രൽ റിസർവ് പൊലീസ് ഫോഴ്‌സിൽ കോൺ‌സ്റ്റബിൾ (ടെക്നിക്കൽ ആൻഡ് ട്രേഡ്‌സ്മാൻ) തസ്‌തികയിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

പുരുഷന്മാർക്ക് 9116 ഒഴിവുകളും വനിതകൾക്ക് 107 ഒഴിവുകളുമാണുള്ളത്. കേരളത്തിൽ 259 ഒഴിവുകളാണുള്ളത് (പുരുഷൻ - 254, വനിത – 5).

ഏത് സംസ്ഥാനത്തിലെ / കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്തിലെ ഒഴിവിലേക്കാണോ അപേക്ഷിക്കുന്നത് അവിടെ താമസിക്കുന്നയാളായിരിക്കണം അപേക്ഷകൻ.

 

 

ഒഴിവുകൾ:

പുരുഷൻ:

ഡ്രൈവർ - 2372

മോട്ടോർ മെക്കാനിക് വെഹിക്കിൾ - 544

കോബ്ലർ -151

കാർപ്പെന്റർ - 139

ടെയ്‌ലർ - 242

ബ്രാസ്‌ബാൻഡ് – 172

പൈപ്പ് ബാൻഡ് – 51

ബ്യൂഗ്‌ളർ - 1340

ഗാർഡനർ - 92

പെയിന്റർ - 56

കുക്ക് / വാട്ടർ കാരിയർ - 2429

വാഷർമാൻ - 403

ബാർബർ -303

സഫായ് കർമചാരി – 811

ഇവ കൂടാതെ കോൺസ്റ്റബിൾ (പയനിയർ) തസ്‌തികയിലെ 11 ഒഴിവിലേക്കും (മേസൺ - 6, പ്ലംബർ -1, ഇലക്ട്രീഷ്യൻ - 4) അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്.

 

വനിതകൾ:

ബ്യൂഗ്ലർ - 20

കുക്ക് / വാട്ടർ കാരിയർ - 46

വാഷർ വുമൺ -3

ഹെയർ ഡ്രെസ്സർ - 2

സഫായ് കർമ്മചാരി – 13

ബ്രാസ് ബാൻഡ് – 24

 

കേരളത്തിലെ ഒഴിവുകൾ:

പുരുഷൻ:

ഡ്രൈവർ: 54

മോട്ടോർ മെക്കാനിക് വെഹിക്കിൾ - 13

കോബ്ലർ - 5

കാർപ്പെന്റർ - 5

ടെയ്‌ലർ - 10

ബ്രാസ് ബാൻഡ് – 4

പൈപ്പ് ബാൻഡ് – 1

ബ്യൂഗ്ലർ - 41

ഗാർഡനർ - 3

പെയിന്റർ -3

കുക്ക് / വാട്ടർ കാരിയർ -70

വാഷർമാൻ - 12

ബാർബർ - 10

സഫായ് കർമചാരി – 23

 

വനിത:

കുക്ക് / വാ‍ട്ടർ കാരിയർ - 3

സഫായ് കർമചാരി -1

ബ്രാസ് ബാൻഡ് – 1

 

ശമ്പള സ്കെയിൽ: 21,700 – 69,100 രൂപ


തൊഴിൽ വാർത്തകൾ വാട്‌സാപ്പിൽ: ക്ലിക്ക്   


പ്രായം: ഡ്രൈവർ തസ്‌തികയിലേക്ക് 21 – 27 വയസ്സും മറ്റ് തസ്‌തികകളിലേക്ക് / ട്രേഡുകളിലേക്ക് 18 – 23 വയസ്സുമാണ് പ്രായപരിധി.

01-08-2023 അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പ്രായം കണക്കാക്കുക.

എസ്.സി., എസ്.ടി. വിഭാഗക്കാർക്ക് അഞ്ച് വർഷത്തെയും ഒ.ബി.സി. വിഭാഗക്കാർക്ക് മൂന്ന് വർഷത്തെയും ഇളവ് ലഭിക്കും. വിമുക്തഭടന്മാർക്ക് നിയമാനുസൃത വയസ്സിളവുണ്ട്.

 

യോഗ്യത:

ഡ്രൈവർ : പത്താം ക്ലാസ്സ് / തത്തുല്യം, ഹെവി മോട്ടോർ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്

 

മെക്കാനിക് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ: പ്ലസ് ടു സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള പത്താം ക്ലാസ്സ് വിജയം. മെക്കാനിക് മോട്ടോർ വെഹിക്കിളിൽ നാഷണൽ / സ്റ്റേറ്റ് കൌൺസിൽ അംഗീകൃത ദ്വിവത്സര ഐ.ടി.ഐ, ഒരു വർഷത്തെ പ്രായോഗിക പരിചയ. അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ട്രേഡിൽ മൂന്നു വർഷത്തെ നാഷണൽ / സ്റ്റേറ്റ് അപ്രന്റിസ്ഷിപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഒരു വർഷത്തെ പ്രായോഗിക പരിചയവും.

 

മറ്റു ട്രേഡുകൾ: പത്താം ക്ലാസ്സ് / തത്തുല്യം. (വിമുക്തഭടന്മാർക്ക് ആർമിയിലെ തത്തുല്യ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്). ബന്ധപ്പെട്ട ജോലിയിൽ പരിചയം ഉണ്ടയിരിക്കണം.

 

പയനിയർ വിങ് (മേസൺ / പ്ലബർ / ഇലക്ട്രീഷ്യൻ): മെട്രിക്കുലേഷൻ / തത്തുല്യം. ബന്ധപ്പെട്ട ജോലിയിൽ ഒരു വർഷത്തെ പരിചയം. ഐ.റ്റി.ഐ, സർട്ടിഫിക്കറ്റുള്ളവർക്ക് മുൻ‌ഗണന ലഭിക്കും.

 

 

ശാരീരിക യോഗ്യത:

ഉയരം: പുരുഷൻ: 170 സെ.മീ. (എസ്.ടി.-162.5), വനിത – 157 സെ.മീ( എസ്.ടി, - 150 സെ.മീ)

നെഞ്ചളവ്

പുരുഷന്മാർക്ക് 80 സെ.മീ, (എസ്.ടി – 76 സെ.മീ)

നെഞ്ചളവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. വികാസം  - 5 സെ.മീ

 

അപേക്ഷാ ഫീസ്: 100 രൂപ. വനിതകൾക്കും എസ്.സി, എസ്.ടി.വിഭാഗക്കാർക്കും വിമുക്തഭടർക്കും ഫീസ് ബാധകമല്ല. ഓൺലൈനായി ഫീസടയ്‌ക്കാവുന്നതാണ്.

 

പരീക്ഷ: 2023 ജൂലായ് 1 മുതൽ 13 വരെയുള്ള തീയതികളിലായിരിക്കും പരീക്ഷ നടക്കുക. ഹാൾടിക്കറ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്‌തെടുക്കാം. പത്താം ക്ലാസ്സ് നിലവാരത്തിലുള്ളതായിരിക്കും പരീക്ഷയിലെ ചോദ്യങ്ങൾ. വിഷയങ്ങളും സമയവും ഉൾപ്പെടെ പരീക്ഷ സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വെബ്സൈറ്റിലെ വിശദമായ വിജ്ഞാപനം കാണുക.

 

പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങൾ: കേരളത്തിൽ ആ‍ലപ്പുഴ, എറണാകുളം, ഇടുക്കി, കണ്ണൂർ, കൊല്ലം, കോട്ടയം, കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, പാലക്കാട്, തിരുവനന്തപുരം, തൃശ്ശൂർ എന്നിവയാണ് പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങൾ. അപേക്ഷകർക്ക് മൂന്ന് കേന്ദ്രങ്ങൾ ഓപ്ഷനായി നൽകാവുന്നതാണ്.

 

കം‌പ്യൂട്ടർ അധിഷ്‌ഠിത പരീക്ഷയ്ക്ക് പുറമേ ശാരീരിക ശേഷി പരിശോധന / ശാരീരിക ക്ഷമതാ പരീക്ഷ, ട്രേഡ് ടെസ്റ്റ്, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പരിശോധന, വൈദ്യപരിശോധന എന്നിവ നടത്തിയാവും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുക.

 

അപേക്ഷ: ഓൺലൈനായാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. അപേക്ഷയിൽ ഫോട്ടോയും ഒപ്പും വിജ്ഞാപനത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ച മാതൃകയിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യണം.

മാർച്ച് 27 മുതൽ അപേക്ഷ അയച്ചു തുടങ്ങാം.


ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനത്തിനായി സന്ദർശിക്കുക: Notification


വിശദാംശങ്ങൾക്കും അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനും സന്ദർശിക്കേണ്ട വെബ്സൈറ്റ്: www.crpf.gov.in

 

അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി: 2023 ഏപ്രിൽ 25

 

Keywords: crpf recruitment, crpf constable, crpf constable recruitment, Central Reserve Police Force


Post a Comment

0 Comments