കേന്ദ്ര മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിൽ എൽ.ഡി.ക്ലാർക്ക് അക്കൌണ്ട്സ് അസിസ്റ്റന്റ്, ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ, ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ്, മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് സ്റ്റാഫ് തുടങ്ങിയ വിവിധ തസ്തികകളിൽ അവസരം. വിജ്ഞാപനം

കേന്ദ്ര മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിൽ എൽ.ഡി.ക്ലാർക്ക് അക്കൌണ്ട്സ് അസിസ്റ്റന്റ്, ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ, ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ്, മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് സ്റ്റാഫ് തുടങ്ങിയ വിവിധ തസ്തികകളിൽ അവസരം. വിജ്ഞാപനം