കണ്ണൂർ കന്റോണ്മെന്റിൽ എൽ.ഡി.ക്ലർക്ക്, മാലി. പത്താം ക്ലാസ്സ്, എട്ടാം ക്ലാസ്സ് യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. വിജ്ഞാപനം

കണ്ണൂർ കന്റോണ്മെന്റിൽ എൽ.ഡി.ക്ലർക്ക്, മാലി. പത്താം ക്ലാസ്സ്, എട്ടാം ക്ലാസ്സ് യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. വിജ്ഞാപനം