കുടുംബശ്രീയിൽ വിവിധ ജില്ലകളിലായി ബ്ലോക്ക് കോ‍‌ഓർഡിനേറ്റർ ഒഴിവുകൾതിരുവനന്തപുരം, പാലക്കാട്, കൊല്ലം, കാസർകോട്, എറണാകുളം, ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിൽ കുടുംബശ്രീ മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികളിൽ ബ്ലോക്ക് കോ‍ഓർഡിനേറ്റർമാരുടെ ഒഴിവുകൾ. സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും അപേക്ഷിക്കാം.

അപേക്ഷകർ കുടുംബശ്രീ അംഗമോ, കുടുംബാംഗമോ, ഓക്സിലറി ഗ്രൂപ്പ് അംഗമോ ആയിരിക്കണം.

 

ബ്ലോക്ക് കോ‍ഓർഡിനേറ്റർ (എൻ.ആർ.എൽ.എം)

യോഗ്യത: പിജി

പ്രായപരിധി: 35 വയസ്സ്

ശമ്പളം: 20,000 രൂപ

 

ബ്ലോക്ക് കോ‍ഓർഡിനേറ്റർ (ഡിഡിയു-ജികെവൈ)

യോഗ്യത: പിജി

പ്രായപരിധി: 35 വയസ്സ്

ശമ്പളം: 20,000 രൂപ

 

ബ്ലോക്ക് കോ‌ഓർഡിനേറ്റർ (അഗ്രി)

യോഗ്യത: വി.എച്ച്.എസ്.ഇ

പ്രായപരിധി: 35 വയസ്സ്

ശമ്പളം: 15,000 രൂപ

 

ബ്ലോക്ക് കോ‌ഓർഡിനേറ്റർ (എം.ഐ.എസ്)

യോഗ്യത: ബിരുദം. കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഈ തസ്‌തികയിലേക്ക് വനിതകൾക്ക് മാത്രമാണ് അവസരം.

പ്രായപരിധി: 35 വയസ്സ്

ശമ്പളം:15,000 രൂപ


അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി: 2022 ഡിസംബർ 15

വിശദാംശങ്ങൾക്കായി വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക: www.kudumbashree.org

 

Keywords: kudumbashree vacancies, kudumbashree block coordinator


Post a Comment

0 Comments