സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിൽ അപ്രന്റിസ്; അടിസ്ഥാന യോഗ്യത ബിരുദം. വിജ്ഞാപനംസംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിൽ അപ്രന്റിസ്; അടിസ്ഥാന യോഗ്യത ബിരുദം. വിജ്ഞാപനം