മത്സരപരീക്ഷാ പരിശീലനം നടത്തുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും സർക്കാർ വക ധനസഹായം. വിജ്ഞാപനംമത്സരപരീക്ഷാ പരിശീലനം നടത്തുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും സർക്കാർ വക ധനസഹായം. വിജ്ഞാപനം