ആർമി എയർ ഡിഫൻസ് സെന്ററിൽ LDC, കുക്ക്, എം.ടി.എസ്.,വാഷർമാൻ തസ്‌തികകളിൽ ഒഴിവുകൾ. മിനിമം യോഗ്യത പത്താം ക്ലാസ്സ്. വിജ്ഞാപനം

ആർമി എയർ ഡിഫൻസ് സെന്ററിൽ LDC, കുക്ക്, എം.ടി.എസ്.,വാഷർമാൻ തസ്തികകളിൽ ഒഴിവുകൾ. മിനിമം യോഗ്യത പത്താം ക്ലാസ്സ്. വിജ്ഞാപനം.

ആർമി എയർ ഡിഫൻസ് സെന്ററിൽ LDC, കുക്ക്, എം.ടി.എസ്.,വാഷർമാൻ തസ്തികകളിൽ ഒഴിവുകൾ. മിനിമം യോഗ്യത പത്താം ക്ലാസ്സ്. വിജ്ഞാപനം.Post a Comment

0 Comments