ആർമി എയർ ഡിഫൻസ് സെന്ററിൽ LDC, കുക്ക്, എം.ടി.എസ്.,വാഷർമാൻ തസ്തികകളിൽ ഒഴിവുകൾ. മിനിമം യോഗ്യത പത്താം ക്ലാസ്സ്. വിജ്ഞാപനം.

ആർമി എയർ ഡിഫൻസ് സെന്ററിൽ LDC, കുക്ക്, എം.ടി.എസ്.,വാഷർമാൻ തസ്തികകളിൽ ഒഴിവുകൾ. മിനിമം യോഗ്യത പത്താം ക്ലാസ്സ്. വിജ്ഞാപനം.