കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി സ്വിഫ്റ്റിൽ ഡ്രൈവർ, കണ്ടക്ടർ. വിജ്ഞാപനം

കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി സ്വിഫ്റ്റിൽ ഡ്രൈവർ, കണ്ടക്ടർ. വിജ്ഞാപനം