കേന്ദ്ര സായുധ പൊലീസ് സേനകളിൽ 24,369 കോൺസ്റ്റബിൾ ഒഴിവുകൾ; പത്താം ക്ലാസ്സ് ജയിച്ചവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.വിജ്ഞാപനം


കേന്ദ്ര സായുധ പൊലീസ് സേനകളിൽ 24,369 കോൺസ്റ്റബിൾ ഒഴിവുകൾ; പത്താം ക്ലാസ്സ് ജയിച്ചവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.വിജ്ഞാപനം