കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ ആണവോർജ്ജ വകുപ്പിൽ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് / ഓഫീസർ: യോഗ്യത; പത്താം ക്ലാസ്സ്. വിജ്ഞാപനം

കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ ആണവോർജ്ജ വകുപ്പിൽ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് / ഓഫീസർ: യോഗ്യത; പത്താം ക്ലാസ്സ്. വിജ്ഞാപനം