വനം വകുപ്പിനു കീഴിലെ തൃശൂർ സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിൽ അനിമൽ കീപ്പർ ട്രെയിനി, സൂ സൂപ്പർവൈസർ തസ്‌തികകളിലെ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. കരാർ നിയമനമായിരിക്കും.

 

അനിമൽ കീപ്പർ ട്രെയിനി

ഒഴിവുകൾ: 15

യോഗ്യത: ഏഴാം ക്ലാസ്സ് വിജയം (ബിരുദം പാടില്ല).

ഉയരം (പുരുഷൻ)- 163 സെമീ, (സ്ത്രീ)- 150 സെമീ; നെഞ്ചളവ് (പുരുഷൻ)- 81 സെമീ, 5 സെമീ വികാസം;

ദൂരക്കാഴ്ച: 6/6 സ്നെല്ലൻ, സമീപ കാഴ്ച: 0.5 സ്നെല്ലൻ;  

 

പ്രായം: 28 കവിയരുത്;  (2022 ജനുവരി 1 ന്)

കരാർ കാലാവധി: 2 വർഷം

ശമ്പളം: 9000-9250 (1, 2 വർഷങ്ങളിൽ)

 

സൂ സൂപ്പർവൈസർ

ഒഴിവുകൾ: 1

യോഗ്യത: ഏഴാം ക്ലാസ്സ് വിജയം (ബിരുദം പാടില്ല), അംഗീകൃത മൃഗശാലയിൽ മൃഗപരിപാലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 25 വർഷ സർവീസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. (ഇതിൽ 5 വർഷം സൂപ്പർവൈസർ തസ്‌തികയിൽ ജോലി ചെയ്‌തിരിക്കണം)  

പ്രായം: 60 കവിയരുത് (2022 ജനുവരി 1 ന്)

 

കരാർ കാലാവധി: 6 മാസം

ശമ്പളം: മാനദണ്ഡപ്രകാരം

 

വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് സന്ദർശിക്കുക: www.forest.kerala.gov.in

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാനുള്ള അവസാന തീയതി: 2022 ഒക്ടോബർ 10


Keywords: Thrissur Zoological Park Recruitment 2022 – Apply online for Zoo Supervisor and Animal Keeper trainees vacancies, trissur zoological park recruitment, trissur jobs