ദേവസ്വം ബോർഡുകളിൽ വാച്ചർ, ആനപാപ്പാൻ, പാർട്ട്‌ടൈം സ്വീപ്പർ തുടങ്ങിയ വിവിധ തസ്‌തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. മിനിമം യോഗ്യത: ഏഴാം ക്ലാസ്സ്. വിജ്ഞാപനം

ദേവസ്വം ബോർഡുകളിൽ വാച്ചർ, ആനപാപ്പാൻ, പാർട്ട്‌ടൈം സ്വീപ്പർ തുടങ്ങിയ വിവിധ തസ്‌തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. മിനിമം യോഗ്യത: ഏഴാം ക്ലാസ്സ്. വിജ്ഞാപനം