കേന്ദ്രസർക്കാർ സർവ്വീസിൽ വിവിധ വകുപ്പുകളിലായി 20,000 ഒഴിവുകൾ. ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. വിജ്ഞാപനം

കേന്ദ്രസർക്കാർ സർവ്വീസിൽ വിവിധ വകുപ്പുകളിലായി 20,000 ഒഴിവുകൾ. ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. വിജ്ഞാപനം


Brought to you by

കേന്ദ്രസർക്കാർ സർവ്വീസിൽ വിവിധ വകുപ്പുകളിലായി 20,000 ഒഴിവുകൾ. ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. വിജ്ഞാപനം


തൊഴിൽ വാർത്തകൾ, വിദ്യാഭ്യാസ അറിയിപ്പുകൾ, പ്രാദേശിക തൊഴിലവസരങ്ങൾ, വിദേശ ജോലി ഒഴിവുകൾ - ഫേസ്ബുക്കിൽ ലഭിക്കുവാൻ: 👉 Join Our Facebook Group


Post a Comment

0 Comments