ശബരിമലയിൽ ദിവസവേതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ നിരവധി ഒഴിവുകൾ.  പ്രായപരിധി: 18 – 60 വയസ്സ്. വിജ്ഞാപനം ശബരിമലയിൽ ദിവസവേതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ നിരവധി ഒഴിവുകൾ.  പ്രായപരിധി: 18 – 60 വയസ്സ്. വിജ്ഞാപനം 

തൊഴിൽ വാർത്തകൾ, വിദ്യാഭ്യാസ അറിയിപ്പുകൾ, പ്രാദേശിക തൊഴിലവസരങ്ങൾ, വിദേശ ജോലി ഒഴിവുകൾ - ഫേസ്ബുക്കിൽ ലഭിക്കുവാൻ: 👉 Join Our Facebook Group