നബാർഡിൽ ഡെവലപ്‌മെന്റ് അസിസ്റ്റന്റ്. ബിരുദധാരികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. വിജ്ഞാപനം.

നബാർഡിൽ ഡെവലപ്‌മെന്റ് അസിസ്റ്റന്റ്. ബിരുദധാരികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. വിജ്ഞാപനം.തൊഴിൽ വാർത്തകൾ, വിദ്യാഭ്യാസ അറിയിപ്പുകൾ, പ്രാദേശിക തൊഴിലവസരങ്ങൾ, വിദേശ ജോലി ഒഴിവുകൾ - ഫേസ്ബുക്കിൽ ലഭിക്കുവാൻ: 👉 Join Our Facebook Group