സംസ്ഥാന യുവജനക്ഷേമ ബോർഡിൽ ക്ലർക്ക് കം ഡേറ്റാ എൻ‌ട്രി ഓപ്പറേറ്റർ, ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് തസ്‌തികകളിലായി ഏഴ് ഒഴിവുകൾ. നിലവിൽ താത്കാലിക അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിയമനം.

 

ക്ലർക്ക് കം ഡാറ്റാ എൻ‌ട്രി ഓപ്പറേറ്റർ

ഒഴിവുകൾ: 3

യോഗ്യത: SSLC. അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നുള്ള ഡേറ്റാ എൻ‌ട്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.

പ്രായപരിധി: 35 വയസ്സ് (2022 ജനുവരി ഒന്നിന്)

ഉയർന്ന പ്രായത്തിൽ പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗക്കാർക്ക് 5 വർഷവും, ഒ.ബി.സി വിഭാഗക്കാർക്ക് 3 വർഷവും ഇളവ്‌ ലഭിക്കുന്നതാണ്‌

ശമ്പളം: പ്രതിദിനം 755 രൂപ

 

 

ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ്

ഒഴിവുകൾ: 4

യോഗ്യത: ഏഴാം ക്ലാസ്സ് വിജയം. അപേക്ഷകൻ ബിരുദം നേടിയിരിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല.

പ്രായപരിധി: 35 വയസ്സ് ( 2022 ജനുവരി ഒന്നിന്)

ഉയർന്ന പ്രായത്തിൽ പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗക്കാർക്ക് 5 വർഷവും, ഒ.ബി.സി വിഭാഗക്കാർക്ക് 3 വർഷവും ഇളവ്‌ ലഭിക്കുന്നതാണ്‌

 

ശമ്പളം: പ്രതിദിനം 675 രൂപ

 

അപേക്ഷ: നിർദ്ദിഷ്‌ഠ മാതൃകയിൽ അപേക്ഷ തയ്യാറാക്കി ബയോഡാറ്റയും അനുബന്ധ രേഖകളും സഹിതം അപേക്ഷിക്കണം.

 

വിലാസം: മെമ്പർ സെക്രട്ടറി, കേരള സംസ്ഥാന യുവജനക്ഷേമബോർഡ്,  ദൂരദർശൻ കേന്ദ്രത്തിന് സമീപം. കുടപ്പനക്കുന്ന്, തിരുവനന്തപുരം. – 43

ഫോൺ: 0471 -2733139, 2733602

അപേക്ഷാ ഫോം മാതൃക വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും.

വെബ്സൈറ്റ്: www.ksywb.kerala.gov.in

അപേക്ഷ സ്വീകരിക്ക‌ുന്ന അവസാന തീയതി: 2022 സെപ്റ്റംബർ 15

 

Keywords: Kerala State Youth Welfare Board, ksywb, kerala yuvajana kshema board