കുടുംബശ്രീ സംസ്ഥാന മിഷനിൽ പ്ലാൻ ഫണ്ട് അക്കൌണ്ടന്റ് തസ്‌തികയിലെ ഒരൊഴിവിലേക്ക് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

 

യോഗ്യത: ബി.കോം. ഡി.സി.എ., ടാലി, രണ്ട് വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം.

 

പ്രായപരിധി: 40 വയസ്സ് (31-08-2022 ന്)

 

ശമ്പളം: 30,000 രൂപ

 

വിജ്ഞാപനം: Notification

 

അപേക്ഷ: kcmd.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

 

അവസാന തീയതി: 2022 സെപ്റ്റംബർ 30. വൈകുന്നേരം 50 മണി

 

Keywords: accountant notification kudumbashree

 

തൊഴിൽ വാർത്തകൾ, വിദ്യാഭ്യാസ അറിയിപ്പുകൾ, പ്രാദേശിക തൊഴിലവസരങ്ങൾ, വിദേശ ജോലി ഒഴിവുകൾ - ഫേസ്ബുക്കിൽ ലഭിക്കുവാൻ: 👉 Join Our Facebook Group