പ്രമുഖ എൻ‌ട്രൻസ് കോച്ചിംഗ് സ്ഥാപനമായ Aims Study Centre – ൽ സിസ്റ്റം അഡ്‌മിനിസ്ട്രേറ്റര്‍ ഒഴിവുകൾ. യോഗ്യത: ഡിഗ്രി. ശമ്പളം: 40,000 രൂപ. അപേക്ഷാ ഫോം

പ്രമുഖ എൻ‌ട്രൻസ് കോച്ചിംഗ് സ്ഥാപനമായ Aims Study Centre – ൽ സിസ്റ്റം അഡ്‌മിനിസ്ട്രേറ്റര്‍ ഒഴിവുകൾ. യോഗ്യത: ഡിഗ്രി. ശമ്പളം: 40,000 രൂപ. അപേക്ഷാ ഫോം
എൻ‌ട്രൻസ് ഇനി എളുപ്പത്തിൽ മറികടക്കാം

എൻ‌ട്രൻസ് കോച്ചിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ സൌജന്യമായി ഡൌൺ ലോഡ് ചെയ്യൂ >> https://bit.ly/3s5G16W 

free referral code - 20 (for application)