കാം‌പ്‌ടീ കന്റോണ്മെന്റിൽ ചൌക്കിദാർ, ഫിറ്റർ ഒഴിവുകൾ. സ്ഥിരനിയമനം. മിനിമം യോഗ്യത; പത്താം ക്ലാസ്സ്. വിജ്ഞാപനം

കാം‌പ്‌ടീ കന്റോണ്മെന്റിൽ ചൌക്കിദാർ, ഫിറ്റർ ഒഴിവുകൾ. സ്ഥിരനിയമനം. മിനിമം യോഗ്യത; പത്താം ക്ലാസ്സ്. വിജ്ഞാപനം