കേരള ഹൈക്കോടതിയിലെ അസിസ്റ്റന്റ് തസ്‌തികയിലേക്കുള്ള (റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നമ്പർ: 1/2021) എഴുത്തു പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 27 ന് നടക്കും. അഡ്‌മിഷൻ ടിക്കറ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്‌തെടുക്കാം.

വിശദവിവരങ്ങളും വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യം.

വെബ്സൈറ്റ്: www.hckrecruitment.nic.in

 

Keywords: hck assistant exam admit card, high court of kerala assistant recruitment, hck assistant exam date