എറണാകുളം പട്ടിമറ്റത്ത് കീ ഫോഴ്സിൽ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. മുൻപരിചയമുള്ളവർക്കും  ഇല്ലാത്തവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം.

ഉയരം: 165 സെ.മീ എങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം

ഭാരം: 60 കി.ഗ്രാം

യോഗ്യത: എസ്.എസ്.എൽ.സി. ജയിച്ചവർക്കും തോറ്റവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം.

പ്രാ‍യപരിധി: 25 – 55 വയസ്സ്

ഫോൺ: 9447947228, 9447957228

അവസാന തീയതി: 2022 ജനുവരി 10

Keywords: ernakulam jobs, security guard, pattimattom jobs