ത്രീ ഇ എക്സ് സെക്യൂരിറ്റി സർവീസിൽ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്, ലേഡീ അറ്റൻഡർ തസ്‌തികകളിലേക്ക് ജീവനക്കാരെ ആവശ്യമുണ്ട്.

വയനാട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിലായിരിക്കും നിയമനം. 

 

പ്രായപരിധി:

സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്: 55 വയസ്സ്

ലേഡീസ് അറ്റൻഡർ: 45 വയസ്സ്

 

യോഗ്യത: എസ്.എസ്.എൽ.സി

 

ഉയരം: സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് അപേക്ഷർക്കർക്ക് 165 സെ.മീ ഉയരം ഉണ്ടായിരിക്കണം.

ഭാരം: ഉയരം: സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് അപേക്ഷകര്‍ക്ക് ഭാരം 55 കി.ഗ്രാം ഉണ്ടായിരിക്കണം.

ലേഡീ അറ്റൻഡർക്ക് താമസവും ഭക്ഷണവും നൽ‌കുന്നതാണ്.

ഫോൺ: 9744208907, 9526911669

അവസാന തീയതി: 2022 ജനുവരി 30

Keywords:kozhikode jobs, malappuram jobs, wayanad jobs, security guard, lady attender