എറണാകുളം ഇടപ്പള്ളിയിൽ ബ്രൈറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി സർവീസിലേക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

പ്രായപരിധി: 25- 52 വയസ്സ്

ഉയരം: 165 സെ.മി എങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം.

ഭാരം: 55 കി.ഗ്രാം ഉണ്ടായിരിക്കണം.

ശമ്പളം: 14000 – 16000 രൂപ

താമസസൌകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും.

യോഗ്യത: എസ്.എസ്.എൽ.സി

ഫോൺ: 9946170004, 9567312376

അവസാന തീയതി: 2022 ജനുവരി 10

Keywords ernakulam jobs, security guard, edappally jobs