കൊല്ലം കുണ്ടറയിൽ വി. ടെക് കമ്പനിയിലേക്ക് സെയിൽ‌സ്‌മാൻ കം ഡ്രൈവർ & വെൽഡർ (മിഗ്) തസ്‌തികയിൽ ഒഴിവുകൾ

യോഗ്യത: മിനിമം +2 , പ്രവൃത്തി പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം.

ഫോൺ: 9846111781

അവസാന തീയതി: 2022 ജനുവരി 20

Keywords:kollam private jobs, kollam jobs, salesman cum driver, welder,