യിൽ‌വേ NTPC ആദ്യഘട്ട പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. Level 5- Goods Guard (Cat. No.3), Senior Clerk Cum Typist (Cat. No.5) & Senior Commercial Cum Ticket Clerk (Cat. No.6)

റെയിൽ‌വേ NTPC ആദ്യഘട്ട പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. Level 5- Goods Guard (Cat. No.3), Senior Clerk Cum Typist (Cat. No.5) & Senior Commercial Cum Ticket Clerk (Cat. No.6)